แนะนำนิสิตเก่า

สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.

ชื่อ – สกุล

เกษตรรุ่น

รุ่นมีนกร

สาขา

2520

ศ.ดร.วิทย์ ธารชลานุกิจ

18

9

สาขานักวิชาการ

2536

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี

23

14

สาขาผู้บริหารภาครัฐ

2538

ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

26

17

สาขานักวิชาการ

2538

นายเสน่ห์ ผลประสิทธิ์

19

10

สาขานักวิชาการ

2543

นายบรรจง นิสภวาณิชย์

35

26

สาขาเกษตรกร

2543

นายปรีชา เธียรเจริญ

19

19

สาขานักวิชาการ

2547

ดร.สิทธิ บุณยรัตผลิน

25

16

สาขาผู้บริหารภาครัฐ

2552

ดร.ธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์

32

23

สาขานักบริหารภาคเอกชน

2552

นายปราโมทย์ สังข์สุขศิริกุล

34

25

สาขาเกษตรกร

2553

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

27

18

สาขาผู้บริหารภาครัฐ

2553

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

33

24

สาขาผู้บริหารภาครัฐ

2553

ดร.วิมล จันทรโรทัย

37

28

สาขาผู้บริหารภาครัฐ

2554

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ

26

17

สาขานักวิชาการ

2555

นายพินิจ กังวานกิจ

24

15

สาขานักบริหารภาคเอกชน

2556

ศ.ดร อุทัยรัตน์ ณ.นคร

30

21

สาขานักวิชาการ

2556

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

43

34

สาขาผู้บริหารภาคเอกชน

2556

ผศ.ดร. สุริยัน ธัญญกิจจานุกิจ

43

34

สาขาผู้บริหารภาครัฐ

2556

นาย อนันต์ ตันสุตะพานิช

30

21

สาขานักวิชาการ

2557

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี

37

28

สาขาผู้บริหารภาครัฐ

2557

นายอดุลย์ พันธุโพธิ์

47

38

สาขาเกษตรกร

2557

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร

43

35

สาขาผู้บริหารภาคเอกชน

2558

นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

33

24

สาขานักวิชาการ

2558

นายอมร เหลืองนฤมิตชัย

52

43

สาขาเกษตรกร

2559

นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์

44

35

สาขานักวิชาการ

2559

นางอรุณี รอดลอย

41

32

สาขานักบริการสังคม

2559

ดร.วรเทพ มุธุวรรณ

41

32

สาขานักวิจัย

2559

นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร

51

42

สาขาเกษตรกร