รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม นิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี 2560)

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

อาชีพ

ดำรงตำแหน่ง

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ

ครบวาระเมื่อ

1

นายพยุง  ภัทรกุลชัย

นักธุรกิจ

นายกสมาคม

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

2

นายจรวย    สุขแสงจันทร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อุปนายกคนที่ 1

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

3

นายพรพันธ์  ยุทธรักษานุกูล

นักธุรกิจ

อุปนายกคนที่ 2

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

4

นายอมร  เหลืองนฤมิตชัย

นักธุรกิจ

อุปนายกคนที่ 3

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

5

นายศักดิ์สหกรณ์  คงสมุทร

นักธุรกิจ

อุปนายกคนที่ 4

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

6

นายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์

ข้าราชการ

อุปนายกคนที่ 5

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

7

นายอำพล  จินดาวงศ์

นักธุรกิจ

อุปนายกคนที่ 6

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

8

นายสมประสงค์   เนตรทิพย์

นักธุรกิจ

อุปนายกคนที่ 7

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

9

นางอรุณี  รอดลอย

ข้าราชการ

กรรมการและปฏิคม

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

10

นายบุญเกียรติ  ทัฬหพิทยา

นักธุรกิจ

กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

11

นายเอกชัย  เมฆมัลลิกา

นักธุรกิจ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

12

นายเธียรชัย  ทรักษา

นักธุรกิจ

กรรมการและนายทะเบียน

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

13

นายสหภพ  ดอกแก้ว

พนักงานมหาวิทยาลัย

กรรมการและสวัสดิการ

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

14

นายวีรกิจ  จรเกตุ

พนักงานมหาวิทยาลัย

กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

15

นางมณฑนี  นิสภวาณิชย์

เกษตรกร

กรรมการและเหรัญญิกสมาคม

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

16

นางไพลิน  จิตรชุ่ม

พนักงานมหาวิทยาลัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562

17

นายอดิศร  เลาหะวิสุทธิ์

นักธุรกิจ

กรรมการและเลขาธิการสมาคม

3 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2562