บริการสมาคม

สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        จุดประสงค์ของห้องนี้คือตั้งขึ้นมาการพัฒนาไปเพื่อ การสร้างสรร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามแนวคิดของสมาคมฯ และเป็นศูนย์กลางและพัฒนาให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นประโยชน์แก่มีนกรและสังคมโดยทั่วไป

สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง

        สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกศาตรศาสตร์" ใช้อักษรย่อว่า "ส.ปม. มก." มีชื่อภาษาอังกฤษว่า " Kasetsart University Faculty of Fisheries Alumni Association" ใช้อักษรย่อว่า "KUFA"
        สำนัหงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

        เป็นศูนย์กลางทางด้านการสื่อสัมพันธ์ สำหรับนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกระดับ และประสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันและคณาจารย์
        สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของคณะประมง เพื่อเสริมสร้างการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีวุฒิภาวะสู่ระดับนานาชาติ
        ส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านการประมงแก่ชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
        ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามโอกาสและฐานะของสมาคมทั้งนี้ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการเมือง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ